Regulamin najmu

Regulamin najmu

1.Niniejszy regulamin, jest podstawą do świadczenia usług przez Majer Rental Cars Sopot zwanym dalej „Wypożyczalnią Samochodów MAJER” i stanowi załącznik nr 1 do umowy najmu samochodu.
2.Użytkownikiem (Kierowcą) lub najemcą samochodu mogą być osoby posiadające prawo jazdy minimum 24 miesiące oraz mająca ukończone 21 lat ( w przypadku samochodów klasy premiumi- 28 lat). Prawo jazdy Najemcy musi być ważne w chwili najmu i takim pozostać, co najmniej, do dnia zakończenia najmu.
3.Kierującym najmowany samochód może być Najemca,ew. osoba wskazana przez Najemcę w momencie wypożyczenia samochodu, po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł.
4.W cenę najmu wliczone jest obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz, w niektórych przypadkach, AC dotyczące najmowanego samochodu.
5.Przy zawarciu umowy najmu Najemca oraz każdy z użytkowników samochodu musi okazać dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu oraz ważne prawo jazdy, zgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej.
6.Wydanie samochodu Najemcy lub użytkownikowi wskazanemu w umowie najmu nastąpi po zaksięgowaniu kaucji oraz płatności pierwszego czynszu najmu na koncie wynajmującego. Jako wydanie samochodu należy rozumieć moment przekazania Najemcy kluczyków do najmowanego samochodu wraz z odpowiadającym mu dowodem rejestracyjnym oraz dowodami ubezpieczenia najmowanego samochodu. Miejscem wydania samochodu jest siedziba Wypożyczalni Samochodów MAJER
– tj. Aleja Niepodległości 711, 81-853 Sopot
7.W przypadku wynajmu samochodu poza siedzibą Wypożyczalni Samochodów MAJER, Wypożyczalnia ma prawo doliczyć opłatę za podstawienie samochodu w wybrane miejsce przez klienta. Opłata za podstawienie samochodu na terenie Gdańska 50 zł, Lotnisko Rębiechowo: 50 zł.
8.W chwili wydania Najemcy samochodu zostanie sporządzony protokół wydania samochodu ze wskazaniem w szczególności stanu technicznego samochodu w chwili wydania oraz ilości paliwa w baku.
9.Najmowany samochód jest wydawany z ilością paliwa zapisaną w umowie najmu, samochód powinien być zwrócony z tą samą ilością, chyba że strony postanowią inaczej.
10.Doba (24h) najmu rozpoczyna się z chwilą wydania najmowanego samochodu Najemcy lub użytkownikowi wskazanemu w umowie najmu. Dokładny czas wydania najmowanego samochodu zostanie wskazany w umowie najmu samochodu. Godzinę zwrotu samochodu należy podać w chwili wynajmu samochodu.
11.W trakcie trwania wynajmu, Najemca objęty jest limitem przebytych kilometrów- 300 dziennie.
12.Opóźnienie w zwrocie najmowanego samochodu, skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości trzykrotnej opłaty przewidzianej w cenniku dla danej grupy samochodów za każdy dzień opóźnienia , tylko w przypadku nie powiadomienia o tym pracownika.
13.Zwrot najmowanego samochodu dokonywany jest przez Najemcę w siedzibie Wypożyczalni Samochodów MAJER ,tj. Aleja Niepodległości 711, 81-853 Sopot. Jako chwilę zwrotu należy rozumieć moment przekazania przez Najemcę najmowanego samochodu wraz z kluczykami, dowodem rejestracyjnym oraz dokumentami ubezpieczenia. Jeżeli zwrot najmowanego samochodu nie następuje w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Wypożyczalnię Samochodów MAJER, Wypożyczalnia obciąży Najemcę kosztami transportu najmowanego samochodu z miejsca zwrotu do swojej siedziby.
14.Z chwilą zwrotu najmowanego samochodu zostanie sporządzony protokół jego zwrotu ze wskazaniem w szczególności stanu technicznego najmowanego samochodu. W przypadku gdy samochód jest zabrudzony Wypożyczalnia Samochodów ma prawo do poinformowania Najemcy, w terminie do 6 godzin od momentu zwrotu pojazdu o niezauważonych uszkodzeniach pojazdu i na podstawie sporządzonego protokołu może obciążyć Najemcę dodatkową opłatą.
15.Najemca zobowiązany jest:
1.we własnym zakresie i na swój koszt do kontrolowania stanu i uzupełniania płynów eksploatacyjnych (oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy), zapewnienia działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, utrzymywania ciśnienia w oponach, zgodnie z zaleceniami producenta samochodu, utrzymywania należytej czystości wynajmowanego samochodu,
2.posiadać ważne wymagane dokumenty w celu okazania służbą uprawnionym do prowadzenia kontroli ruchu drogowego, w szczególności honorowanego na terenie RP prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego wynajmowanego samochodu, potwierdzenia zawarcia polisy OC.
3.zabezpieczyć samochód i wyposażenie przed kradzieżą poprzez ( każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich systemów antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków.
4.stosować w samochodach paliwo zgodne z specyfikacją silnika, określoną w dowodzie rejestracyjnym, w dokumentacji technicznej pojazdu oraz w umowie wynajmu.
5.wyłączania wszelkich odbiorników prądu między innymi świateł i radia podczas niekorzystania z pojazdu celem uniknięcia rozładowania akumulatora.
16.Przekroczenie granicy Polski najmowanym samochodem wymaga wcześniejszej zgody Wypożyczalni Samochodów MAJER. Przekroczenie granicy Polski bez wcześniejszej zgody Wypożyczalni Samochodów MAJER może być traktowane jako kradzież samochodu. W takim wypadku Wypożyczalnia Samochodów MAJER zastrzega sobie prawdo do powiadomienia Policji. Wypożyczalnia Samochodów MAJER zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za przekroczenie najmowanym samochodem granic Polski.
17.Przekroczenie granicy z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej najmowanym samochodem jest bezwzględnie zakazane. W przypadku złamania tego punktu, Wypożyczalnia Samochodów MAJER zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej na Najemcę.
18.Holowanie innych pojazdów wynajmowanym samochodem wymaga uzyskania każdorazowej pisemnej zgody Wypożyczalni Samochodów MAJER.
19.Przewożenie zwierząt wynajmowanym samochodem jest niedozwolone. W przypadku niedostosowania się do tego punktu, Wypożyczalnia Samochodów MAJER zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej na Najemcę.
20.Palenie tytoniu w najmowanym samochodzie jest bezwzględnie zabronione. W przypadku niedostosowania się do tego punktu, Wypożyczalnia Samochodów MAJER zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej na Najemcę.
21.O każdym przypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię Samochodów MAJER . Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania wynajętego samochodu bez zgody Wypożyczalni Samochodów MAJER
22.Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek: nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji samochodu, naruszeń prawa ruchu drogowego, nie zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą, zniszczenia poszczególnych składników powierzonego mienia, udostępnienia samochodu osobą trzecim – nie wskazanym w umowie, jako użytkownicy samochodu. W szczególności odpowiedzialność obejmuje przypadki: zbiegnięcia z miejsca wypadku lub kolizji, nie włączenia wszystkich zainstalowanych w samochodzie systemów antykradzieżowych, usterek spowodowanych nie uzupełnieniem płynów eksploatacyjnych, zatankowania niewłaściwego paliwa, pozostawienia dowodu rejestracyjnego w samochodzie, nie zabezpieczenia kluczyków przed dostępem osób niepowołanych, prowadzenia samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 20km/h, parkowania w miejscach niedozwolonych, oraz wszelkich szkód nie objęte polisą OC lub AC.
23.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach najmu lub w umowie najmu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
24.Sądem właściwym do rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych warunków umowy lub umowy najmu właściwym będzie Sąd właściwy dla Wypożyczalni Samochodów MAJER.
25.Umowa najmu oraz warunki umowy podlegają prawu polskiemu oraz sądownictwu polskiemu.
26.W przypadku zwrotu samochodu przez klienta we wcześniejszym terminie niż określono w dniu wynajmu, Wypożyczalnia Samochodów MAJER – Sopot nie zwraca kosztów za niewykorzystane dni wynajmu.
27.W przypadku najmu długoterminowego, NAJEMCA zobligowany jest do zapłaty za każdy kolejny miesiąc wynajmu, do 3 dni przed jego rozpoczęciem.
28.Udział własny NAJEMCY w przypadku szkody wynosi do……………… (w zależności od wynajmowanego pojazdu)